Αντιγόνη, το ερώτημα 


Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση

για την Κριτική Εγκληματολογία,το Ποινικό Πρόβλημα και τον Κοινωνικό Έλεγχο 

Προδιαγραφές υποβολής κειμένων


1. Γενικές οδηγίες


Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση θα πρέπει να είναι έκτασης μέχρι 10.000 λέξεις μαζί με πίνακες, βιβλιογραφία κτλ.


Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων και να σταλούν ως αρχείο Microsoft Word (.docx) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grsscsc@gmail.com με τίτλο μηνύματος: "Αντιγόνη - Υποβολή άρθρου".


Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα 12αρια με 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση. Στο κείμενο να χρησιμοποιείται μία μόνο γραμματοσειρά (κατά προτίμηση Τimes Νew Roman). 


Η πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τίτλο κειμένου (14αρια, σε μαύρα [bold] στοιχεία)
  • Το όνομα του συγγραφέα (κάτω από τον τίτλο 12άρια, σε μαύρα [bold] στοιχεία) και τον φορέα που ανήκει ο συγγραφέας (σε συνέχεια του ονόματος, 12άρια σε πλαγιασμένα [italic] στοιχεία)
    • Τα στοιχεία περισσότερων συγγραφέων παρατίθενται με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο.
  • Τα ίδια παραπάνω στοιχεία παρατίθενται στη συνέχεια και στην αγγλική γλώσσα. 
  • Περίληψη του κειμένου 100-150 λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά (12αρια, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση με τίτλο Περίληψη (14αρια, μαύρα[bold] στοιχεία)

 

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου). Προσοχή: δεν χρησιμοποιείται υποσημείωση για απλή βιβλιογραφική αναφορά. Η αναφορά στο σώμα του κειμένου γίνεται με το σύστημα (συγγραφέας-έτος) (βλ. παρακάτω στο 4.) και η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά παρατίθεται στο τέλος του κειμένου (βλ. παρακάτω στο 3). 


Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κ.λπ.) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κ.λπ.


Ενότητες: Τίτλος σε 14αρια, μαύρα [bold] στοιχεία, το σώμα του κειμένου (12αρια, απλά στοιχεία 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση) ξεκινά σε νέα παράγραφο. 

Υποενότητες: Τίτλος σε 12άρια μαύρα [bold] στοιχεία, το σώμα του κειμένου (12αρια, απλά στοιχεία 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση) ξεκινά σε νέα παράγραφο.


Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται μόνο με τη χρήση πλαγιασμένων (italic) στοιχείων.


Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του math type).


Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων για σελίδα μεγέθους Α4. 

 

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.

Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.

Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.


2. Πίνακες-Διαγράμματα


Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με 10άρια γράμματα στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με

πλήρη στοίχιση (με 10άρια γράμματα).

 

3. Βιβλιογραφία


Η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται αλφαβητικά στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12. Παρατίθεται πρώτα η ελληνόγλωσση και στη συνέχεια η ξενόγλωσση βιβλιογραφία, με την εξής μορφή:

 

3.1 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία


Άρθρα


Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological Review, 68(1), pp. 22-61.


Βιβλία


Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press.


Κεφάλαια 


Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D. (ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press.


Μη δημοσιευμένες εργασίες 


Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο. Π.χ.

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz


Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω παράδειγμα:

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, Unpublished.

 

3.2 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία


Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά


Παπαδόπουλος, Κ. (2001). «Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα», Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), σελ. 63-69.


Εργασίες σε συλλογικούς τόμους


Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου, Π. (2003). «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Βιβλία


Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


4. Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο


Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:


4.1 Ξενόγλωσσες αναφορές


Bourguignon and Morrisson (2002)

Atkinson et al. (1983)

Sen (1992, p. 7)

Alcock (1993, pp. 8-9)

 

4.2 Ελληνόγλωσες αναφορές


Μητράκος και Τσακλόγλου (2003)

Παπαδόπουλος κ.ά. (2010)

Γιαννοπούλου (2004, σελ. 31)

Μαρκόπουλος (2006, σελ. 49-50)


Σε περίπτωση παράθεσης περισσότερων αναφορών, αυτές χωρίζονται με στιγμή/άνω τελεία (·), π.χ.


"Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (Αυγεροπούλου, 2002· Καλαντζόπουλος, 2004)."